Menu
Your Cart

Obchodné, dodacie a záručné podmienky


NOVINKA: tovar zasielame aj do Českej republiky. Pri platcoch DPH predaj bez DPH.

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke www.greenwallbox.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Všetky uvádzané ceny sú s DPH (20 %). Sme platcami DPH.


Obchodné,dodacie, záručné podmienky


I.    Objednávka


1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.greenwallbox.sk alebo telefonicky aj bez nutnosti registrácie.

2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú  adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka vytvorená prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa aicky). 

4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou vo výške 15 € s DPH. 


II.    Dodacie lehoty


1. Dodacia lehota je 1 - 5 dní pri tovare na sklade. Pri tovare na objednávku je dodacia lehota spravidla 5 - 14 dní.

2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.


III.    Cena, platobné podmienky a prepravné


1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Cena zrealizovanej objednávky sa nemení. Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar za cenu v akej bol objednaný.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou. 

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt a dopravné.

4. Doprava tovaru k spotrebiteľovi je realizovaná podľa objednávky. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru v dobe od 8:00 – 17:00, alebo podľa dohody s prepravcom.


IV.    Preberanie tovaru


1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v objednávke. 


V.    Odstúpenie od zmluvy


1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, ktorý bola objednávka realizovaná. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou vo výške 35 € s DPH. 

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu vo výške 15 € s DPH znáša spotrebiteľ. 

3.Produkt nesmie byť poškodený, používaný a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. 

4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a)    produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b)    zmenila sa cena dodávateľa produktu

c)    vystavená cena produktu bola chybná


VI.    Záruka a servis


1. Záruka na naše produkty je 24 mesiacov ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak.  Reklamovať je možné len tovar  zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý a mechanicky nepoškodený na vlastné náklady k predajcovi.

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporúča spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.


VII.    Záverečné ustanovenia


1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

6. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Záručné podmienky


Vážený zákazník,

Ďakujeme za nákup nášho produktov v našom e-shope. Dbáme na výborné prevádzkové vlastnosti a kvlitné prevedenie všetkých našich produktov. Pred inštaláciou sa dostatočne oboznámte s postupom montáže a obsluhy zariadenia, ktoré nájdete v priloženom užívateľskom manuáli.

 

Podmienky záruky

Konkrétne podmienky záruky môžu byť podmienené správnou inštaláciou a sú uvedené v priloženom manuáli produktu. Po prevzatí produktu je nevyhnutné oboznámiť sa so spôsobom inštalácie a konkrétnymi záručnými podmienka ešte pred začatím inštalácie/montáže.

 

Doby záruky

Záručná doba na  zariadenia je 24 mesiacov okrem výnimky. Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na faktúre alebo záručnom liste. Všetky záručné konania budú vykonané po prijatí informácie o chybe/vade odporúčanou písomnou formou na adresu dodávateľa. Naša spoločnosť poskytuje možnosť rozšírenej záruky na vetracie jednotky zn. COMAIR. Konkrétne detaily na požiadanie.

 

Postup pri reklamácii

V prípade vád materiálu alebo funkčnosti vzniknuté v záručnej dobe je povinný majiteľ zariadenia nahlásiť okamžite alebo najneskôr do 7 dní od vzniku vady. Na uznanie vady a záruky je kompetentný výrobca. Pri reklamácii väčších zariadení musí zákazník uviesť miesto inštalácie zariadenia a dohodnúť termín a čas návštevy servisným technikom kvôli posúdeniu stavu/odstráneniu závad. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za termínovosť v prípade, že neboli dodržané vyššie uvedené ustanovenia a informácie. Dodávateľ sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu v čo najkratšom čase od nahlásenia, návštevy a následným potvrdením oprávnenej závady servisným technikom. Výrobca a dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť na vady spôsobené nepredvídanými okolnosťami. Výrobca a dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť za dodržanie termínu opravy v prípade príčin sprostredkovane a bezprostredne súvisiacich s kupujúcim napr:. , ak servisnému technikovi nebola poskytnutá možnosť prístupu k zariadeniu v termíne podľa predošlej dohody. 


Odmietnutie záruky

Záruka nezahŕňa prípady ak:

1. Zariadenie bolo zničené alebo poškodené nepredvídateľnými okolnosťami a živlami -  požiarom, povodňou, zaliatím kvapalinou, použitím nevhodných čistiacich prostriedkov, neadekvátnym znečistením, atmosferickým výbojom, bleskom, výbojmi v sieti, prepätím v elektrickej sieti, nesprávnym pripojením do elektrickej siete, a pod..)

2. Poškodenie vyvolané nesprávnym používaním zariadenia, používaním v rozpore s užívateľským manuálom alebo bezpečnostnými predpismi.

3. Zariadenie bolo opravované osobou nepoverenou výrobcom/dodávateľom.

4. Boli vykonané neautorizované zásahy, technické a konštrukčné zmeny, dodatočné úpravy.

5. Nesprávnym užívaním zariadenia v rozpore s jeho vlastnosťami alebo označením.

6. Zariadenie vykazuje vnútorné alebo vonkajšie mechanické poškodenie.

7. Zariadenie bolo nesprávne prevážané, umiestnené alebo skladované.

8. Zariadenie neobsahuje etiketu výrobcu, alebo bola etiketa akokoľvek poškodená.

9. Zariadenie slúži na propagovanie konkurenčných firiem.

10. Nastane zhoršenie vlastností zariadenia v zhode s bežným opotrebovaním pri používaní i jeho skladových časti, tiež životnosťou diód (zmeny svietivosti, kontrastu, farieb, čistoty bielej farby, čistoty farieb, uhlov svietenia atď,..)

11. Nastala narušená integrálnosť zariadenia alebo jej časti, napr. boli vyvŕtané otvory v krytoch zariadenia alebo zariadenie bolo otvárané nesprávnym spôsobom.

 

Odmietnutie zodpovednosti

Výrobca a dodávateľ, ktorý predal zariadenie neponesie zodpovednosť za vady ak oprava týchto vád je v rozpore s importovo/exportnými reštrikciami na výmenné časti alebo rôznych právnych predpisov, nepredvídanými okolnosťami zabraňujúcimi vykonanie opravy alebo negatívnych okolností vyššej moci.

Výrobca a dodávateľ, ktorí predali zariadenie nebudú zodpovední za straty kupujúceho, poškodenie alebo zničenie zariadenia vzniknuté z iných príčin než vadou zariadenia, tiež nebudú zodpovedať za škody spôsobené vadami zariadenia inými než vadami už spomenutými.

 

Ostatné podmienky

Táto záruka vzniká ako právny vzťah medzi kupujúcim a výrobcom prostredníctvom predajcu.  Práva a záväzky strán vyplývajú jedine z už spomenutých podmienok tejto záruky a s ktorými je povinný kupujúci sa oboznámiť už pred podpísaním objednávky. Uzavretie objednávky a kúpnej zmluvy je jednoznačne so súhlasom s týmito podmienkami tejto záruky. 

Ďalšie nároky, súvisiace so všetkými typmi škôd a strát vzniknutými kvôli samotnému zariadeniu(  obrazovke) a užívaním sú vylúčené. Záručné nároky voči predajcovi/dodávateľovi iného zariadenia než výrobcu nášho portfólia, ibaže by bol predajca v súlade s podmienkami záruky zodpovedný za realizáciu. V prípade, že ktorákoľvek z podmienok záruky bude uznaná za neskutočnú alebo neoprávnenú, právna skutočnosť a vážnosť ostatných podmienok ostane nezmenená. Obe strany sa zaväzujú tak rýchlo ako je to len možné uzavrieť dohodu, ktorá by zodpovedala svojím obsahom danej neskutočnej alebo neplatnej podmienke záruky. Súdom v prípadných všetkých sporoch súvisiacich priamo alebo nepriamo so zárukou za splnenia právnych zákonov pre obe strany bude súd vybraný dodávateľom.


V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese info@greenwallbox.sk alebo telefonicky +421 905 401 344